návrat globálnej webovej stránky
Úvodná strana » Šľachtenie a genomika

Od klasického šľachtenia ku genómovému šľachteniu

 

Doplnkové metódy

Používanie nielen klasických, ale aj doplnkových šľachtiteľských metód a skúšobných metód v poľnom testovaní na poliach a najnovších inovácií laboratória biomolekulárneho značenia umožňuje neustále zlepšovať reakcieschopnosť a výkonnosť hybridov. Šľachtenie je plánovitejšie, cielenejšie a rýchlejšie.

 
 

Nástroje na zrýchlenie šľachtenia línií

 • Pestovanie zárodku in vitro:  zrná môžu vyklíčiť za 11 dní po krížení (namiesto 5 týždňov za normálnych podmienok),
 • Klíčenie v kultivačných komorách,
 • Skleníky:

- 3 generácie/rok pri kukurici,
- 4 až 5 generácií/rok pri slnečnici
 

 
 

Nástroje na triedenie genetického materiálu

 • Testy herbicídov, in vitro alebo in vivo
 • Mykologické analýzy a dávkovanie mykotoxínov
 • Infračervená spektroskopia (NIRS)
   
 
 

Výhody nových šľachtiteľských technológií

Experimenty v poľných podmienach sú nevyhnutnou súčasťou šľachtiteľského procesu. Umožňujú konfrontovať nové hybridy s reálnymi pestovateľskými podmienkami s cieľom odhadnúť ich hodnotu.

 • Réseau Référence
 
 

Tieto nástroje slúžia na:

 • Vytváranie rôznorodosti: Cieľom šľachtiteľa je vyšľachtiť odrody a hybridy prispôsobené potrebám poľnohospodárov. Ich šľachtiteľská práca spočíva vo fenotypickom a agronomickom šľachtení, to znamená, že sa v komplextnom hľadaní vlastností pomocou markerov zaznamenávajú vlastnosti línií, ako napríklad odolnosť voči niektorým chorobám, úrodový potenciál výnosnosti, a v kompletnom hľadaní vlastností pomocou markerov. Táto fenotypická analýza nevylučuje prácu šľachtiteľov na poli, ale umožňuje im získať genetický popis a genetický odtlačok línie: identifikujeme genetické rozdiely materiálu, vieme ich umiestniť na správne miesto, skladať ich. To nám umožňuje zistiť, či je nový materiál originálny v porovnaní s existujúcimi v tejto fenotypickej skupine. Táto informácia šľachtiteľom poskytuje doplnkové informácie, ktoré im môžu pomôcť hneď na začiatku aj počas celého šľachtiteľského procesu odrody alebo hybridu.
 
 
 
 • Zistenie genómu: Používame program SAM (šľachtenie asistované markermi), aby sme presne zistili hľadané agronomické vlastnosti (odolnosť voči chorobe, vosková textúra, recesívne vlastnosti). Tieto molekulárne markery sú prepojené s agronomickými vlastnosťami, ale nie vždy. Môžu sa použiť aj iné gény, ktoré sa integrujú do rodičovskej línie, napríklad konverzia voskovej textúry.  Pomocou „back cross“ je možné vyhľadať rastliny, ktoré by sa podobali rodičom v každej generácii, pričom sa v danom prípade používajú neutrálne markery, ktoré nie sú prepojené so žiadnou vlastnosťou.
 
 
 • Skrátenie doby šľachtenia: V súčasnosti sa šľachtitelia snažia skrátiť dobu samotného šľachtenia, pričom sú si vedomí, že po získaní potenciálne zaujímavého hybridu z agronomického hľadiska nie je možné skrátiť dobu testovania v sieti skúšobných prevádzok ani ich registráciu, teda približne 5 rokov pred uvedením na trh komerčného hybridu. Skrátiť dobu nám umožnia najmä biotechnologické testy pomocou neutrálnych markerov, vytvorenie generácií plodín v skleníkoch, pestovanie in vitro, výroba mimo sezóny. Namiesto toho, aby sme rastliny vyberali náhodne, ako by mohol postupovať šľachtiteľ na poli, my používame rastliny, ktoré majú vlastnosti podobné hľadaným.
 
 

Kontrolu kvality: Existuje niekoľko typov testov na kontrolu kvality našich línií:

 

 • neprítomnosť GMO vďaka špecifickým markerom genetickej modifikácie,
 • čistota odrody,
 • kontrola zhody (skontrolovať, či línia X je zhodná s líniou X).
 
 
 
 

© Maïsadour Semences 2019 | Doc. updated 8 Juillet, 2014 | Zákonné ustanovenia